Nørre Aaby Krolfklub

Vedtægter

Vedtægter for

Nørre Aaby Krolfklub 1993

 

 

Navn og formål

Paragraf 1
Klubbens navn er:  Nørre Åby Krolfklub (NÅK)

Paragraf 2
Klubben har til formål at fremme kendskabet til krolf.

Paragraf 3
Som medlem optages enhver krolfinteresseret person.

Paragraf 4
Klubben har hjemsted i Nørre Åby.

 

 

Bestyrelsen

Paragraf 5
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvor 2 vælges i lige år og 3 i ulige år.

Paragraf 6
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og baneansvarlig på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Paragraf 7
Bestyrelsen fastlægger selv sin mødevirksomhed. Dog skal der afholdes bestyrelsesmøde, når formanden eller mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det.

Paragraf 8
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. Hvert bestyrelsesmedlem har 1 stemme, der kun kan afgives, når bestyrelsesmedlemmet deltager i mødet. Beslutninger tages i bestyrelsen med almindeligt stemmeflertal: i tilfælde af stemmelighed er formandens (eller når denne ikke er til stede, næstformandens) stemme afgørende.

 

Generalforsamling

Paragraf 9
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Paragraf 10
Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske senest 2 uger før dennes afholdelse pr. annonce i lokalbladet eller ved fremsendelse af brev. Dagsorden ifølge vedtægter.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Kassereren fremlægger det, af revisionen reviderede og af bestyrelsen, godkendte regnskab
  4. Budget og kontingent for det kommende år fastlægges
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af revisor og revisorsupppleant
  8. Eventuelt

Paragraf 11
Forslag, der ønskes drøftet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Paragraf 12
Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings-. og afstemningsmåde. Hvis bare 1 af medlemmerne ønsker skriftlig afstemning, skal dette dog efterkommes.

Paragraf 13
Beslutninger tages på generalforsamlingen ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræves vedtagelse af vedtægter og ændringer af disse, at mindst ¾ af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

Paragraf 14
Stemmeberettigede er de medlemmer, der oppebærer gyldigt medlemskab af klubben. Kun stemmeberettigede personer, der er til stede på generalforsamlingen, kan vælges til klubbens bestyrelse.

Paragraf 15
Protokol over generalforsamlingens forhandlinger føres og underskrives af formand og dirigent.

Paragraf 16
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst halvdelen af klubbens medlemmer fremsætter skriftlig motiveret anmodning herom til bestyrelsen. Indkaldelse skal finde sted senest 14 dage efter anmodningens modtagelse. For mødets ledelse og afstemning gælder samme regler som for den ordinære generalforsamling.

Paragraf 17
En ekstraordinær generalforsamlings beslutninger er kun gyldige, såfremt mindst 2/3 af klubbens fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Eksklusioner

Paragraf 18
Udelukkelse af et bestyrelsesmedlem fra bestyrelsen kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen.

Paragraf 19
Udelukkelse af et klubmedlem kan ske, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når generalforsamlingen vedtager dette.

Eksklusioner

Paragraf 18
Udelukkelse af et bestyrelsesmedlem fra bestyrelsen kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen.

Paragraf 19
Udelukkelse af et klubmedlem kan ske, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når generalforsamlingen vedtager dette.

Klubbens opløsning

Paragraf 20
Til klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de på en ordinær generalforsamling stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor, samt at der inden for 4 uger indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen konfirmeres.

Paragraf 21
I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder klubhus og andre aktiver Foreningen i Tusindårslegeparken.